Genova - 22.01.1921

Genova Flyer / Hey & Dolphin

Postkarte nach Amsterdam (im Drucksachen-Tarif.)