Torino - 28.07.1877

Torino Officino Enrico Dani

Brief