Torino - 05.10.1878

Torino Officino Enrico Dani

Brief nach Lugano