Torino - 26.11.1878

Torino Officino Enrico Dani

Auslandsbrief