Torino - 06.12.1878

Torino Officino Enrico Dani

Brief.