Torino - 15.12.1878

Torino Officino Enrico Dani

Brief