Torino - 15.12.1879

Torino Officino Enrico Dani

Brief.