Torino - 11.08.1880

Torino Officino Enrico Dani

Brief