Torino - 14.08.1880

Torino Officino Enrico Dani

Brief