Torino - 20.01.1882

Torino Officino Enrico Dani

Brief.