Torino - 11.09.1883

Torino Officino Enrico Dani

Brief