Torino - 26.11.1883

Torino Officino Enrico Dani

Brief