Torino - 02.12.1885

Torino Officino Enrico Dani

Brief.