Torino - 17.01.1886

Torino Officino Enrico Dani

Brief.