Torino - 02.04.1886

Torino Officino Enrico Dani

Brief.