Torino - 16.01.1887

Torino Officino Enrico Dani

Brief