Torino - 02.05.1887

Torino Officino Enrico Dani

Brief.