Torino - 02.08.1887

Torino Officino Enrico Dani

Brief