Torino - 26.09.1888

Torino Officino Enrico Dani

Brief