Torino - 28.06.1889

Torino Officino Enrico Dani

Brief