Torino - 04.12.1902

Torino Bickerdike

Postkarte.