Torino - 03.03.1903

Torino Bickerdike

Postkarte.