Torino - 04.03.1907

Torino Officino Enrico Dani (C + C)

Brief